รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.รร.จปร. 55 51 10 70 38 130 354
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 7 22 23 - 8 72 132
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 32 37 43 - 34 61 207
รพ.ค่ายอดิศร 5 46 47 - 53 13 164
รพ.ค่ายสุรสีห์ 52 64 22 - 82 130 350
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 52 62 107 - 41 122 384
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 18 21 29 - 39 45 152
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 87 69 56 134 186 334 866
รพ.อานันทมหิดล 59 21 35 - 75 40 230
รพ.ค่ายนวมินทราชินี - - - - - - 0
รพ.รร.6 686 259 187 26 500 2,184 3,842
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - 0
รวม 1,053 652 559 230 1,056 3,131 6,681