รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.รร.จปร. 13 11 105 59 44 8 4 13 54 88 - - - - 11 28 438
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 31 - 20 35 29 3 17 - - 33 - - - - 3 12 183
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 36 26 2 30 89 - - 2 - 9 - - - - - 13 207
รพ.ค่ายอดิศร 3 5 1 2 40 44 1 - - 58 - - - - - 10 164
รพ.ค่ายสุรสีห์ 52 8 79 51 102 2 - 4 63 77 - - - - 4 9 451
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 18 4 77 103 101 35 18 - 3 12 - - 1 - - 18 390
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 20 24 94 121 43 7 48 - - - - - - - - 4 361
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 226 20 96 97 177 55 7 12 8 104 44 - - - 115 15 976
รพ.อานันทมหิดล 22 90 1 23 87 - - 3 6 45 - - - - - 40 317
รพ.ค่ายนวมินทราชินี - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.รร.6 1,201 - - 415 - 676 363 247 287 1,684 12 3 83 459 330 327 6,087
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รวม 1,622 188 475 936 712 830 458 281 421 2,110 56 3 84 459 463 476 9,574