รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
กทพ.พบ. - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 9 17 26 - 10 61 123
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 11 16 8 - 11 70 116
รพ.ค่ายศรีสองรัก 53 211 287 - 8 137 696
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 9 24 4 - 24 111 172
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 42 50 42 - 38 212 384
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 22 64 14 - 62 19 181
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 10 17 19 - 12 15 73
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 63 53 - 48 105 589 858
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 15 34 18 - 48 369 484
รพ.ค่ายสุรนารี 73 189 73 - 422 618 1,375
รวม 307 675 491 48 740 2,201 4,462