รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 14 4 22 33 42 7 7 1 3 15 - 1 9 158
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 18 6 34 66 20 10 16 3 - 12 - 37 15 237
รพ.ค่ายศรีสองรัก 520 1 54 46 24 - 56 - 1 15 - 19 - 736
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 20 10 44 42 55 20 41 - 9 24 - 4 4 273
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 24 8 53 102 38 - - 3 14 10 128 2 4 386
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 68 6 22 37 27 - 5 1 14 26 - 2 23 231
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 10 2 30 15 15 - 25 - - - - - 17 114
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 102 100 200 295 162 37 20 27 12 95 - 63 32 1,145
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 8 85 211 179 48 2 129 7 59 22 - 14 63 827
รพ.ค่ายสุรนารี 1,157 55 268 789 227 68 43 195 80 417 - 22 46 3,367
รวม 1,941 277 938 1,604 658 144 342 237 192 636 128 164 213 7,474