รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
กทพ.พบ. - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 6 11 11 - 9 38 75
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 12 9 12 - 14 50 97
รพ.ค่ายศรีสองรัก 50 201 4 - 7 84 346
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 6 22 12 - 14 71 125
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 25 30 36 - 38 174 303
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 52 214 8 - 43 32 349
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 10 17 19 - 10 15 71
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 97 85 75 - 214 274 745
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 26 196 18 - 15 204 459
รพ.ค่ายสุรนารี 83 333 69 - 317 427 1,229
รวม 367 1,118 264 0 681 1,369 3,799