รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 1 4 15 31 17 3 5 - 4 7 - 1 6 94
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 17 7 16 47 20 9 10 7 - 13 - 42 7 195
รพ.ค่ายศรีสองรัก 198 4 63 42 18 - 38 1 1 7 - 22 - 394
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 11 4 41 38 39 - 33 - 7 16 - 1 1 191
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 15 8 42 90 32 - - 4 15 10 80 3 4 303
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 232 2 35 23 23 - 3 - 5 19 - - 16 358
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 10 2 30 15 15 - 24 - - - - - 17 113
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 99 121 146 254 140 42 26 23 28 90 - 25 75 1,069
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 211 64 122 95 26 - 79 4 20 16 - 8 39 684
รพ.ค่ายสุรนารี 991 27 218 581 147 33 39 150 58 241 - 8 19 2,512
รวม 1,785 243 728 1,216 477 87 257 189 138 419 80 110 184 5,913