รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
กทพ.พบ. - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 30 77 7 - 14 94 222
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 5 15 9 - 7 51 87
รพ.ค่ายศรีสองรัก 23 30 7 - 20 126 206
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 3 26 10 - 5 62 106
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 25 30 34 - 105 135 329
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 22 18 14 - 183 30 267
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 28 28 - 30 22 16 124
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 163 128 101 - 214 387 993
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 16 32 13 - 21 249 331
รพ.ค่ายสุรนารี 114 243 2,675 - 402 514 3,948
รวม 429 627 2,870 30 993 1,664 6,613