รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 92 - 22 18 58 2 1 2 22 11 - - - - 1 9 238
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 6 3 30 39 22 6 14 - 1 16 - - - - 8 13 158
รพ.ค่ายศรีสองรัก 23 2 63 58 32 - 31 - - 26 - - - - 11 - 246
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 6 8 32 40 24 - 32 - - 6 - - - - - 67 215
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 25 12 40 107 35 - - 2 9 24 - - - 66 3 6 329
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 8 10 66 63 50 - 2 5 12 45 - - - - 8 37 306
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 5 12 44 32 25 - 32 - 2 5 - - - - - 28 185
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 194 141 270 337 188 22 152 18 89 163 4 - - - 59 4 1,641
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 11 120 138 77 53 6 105 2 19 13 - - - - 7 36 587
รพ.ค่ายสุรนารี 4,372 24 265 691 210 31 67 172 99 548 - - - - 18 55 6,552
รวม 4,742 332 970 1,462 697 67 436 201 253 857 4 0 0 66 115 255 10,457