รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
กทพ.พบ. - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง - - - - - - 0
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 11 17 11 - 2 19 60
รพ.ค่ายศรีสองรัก 24 28 12 - 12 185 261
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 296 1,017 106 - 555 583 2,557
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 102 345 8 - 24 221 700
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 146 112 126 - 342 404 1,130
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 14 48 20 - 15 18 115
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 35 48 16 - 13 168 280
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 24 25 28 - 72 210 359
รพ.ค่ายสุรนารี 12 44 11 1 13 77 158
รวม 664 1,684 338 1 1,048 1,885 5,620