รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายศรีสองรัก - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 365 210 157 108 43 3 127 1 1 21 - 8 53 1,097
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 161 123 298 343 157 269 138 18 91 104 - 67 12 1,781
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสุรนารี - - - - - - - - - - - - - 0
รวม 526 333 455 451 200 272 265 19 92 125 0 75 65 2,878