รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 16 7 15 1 9 3 8 - - 8 - - 3 70
รพ.ค่ายศรีสองรัก 4 5 165 100 16 3 10 1 - 60 - 8 - 372
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 1,946 40 245 824 155 47 49 136 34 404 - 15 52 3,947
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 365 210 157 108 43 3 127 1 17 21 - 8 53 1,113
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 161 123 298 343 157 269 138 18 91 104 - 67 12 1,781
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 4 19 47 22 20 2 42 - 1 10 - - 20 187
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม - 16 50 80 50 - 8 9 6 43 - 12 - 274
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 15 19 39 108 54 - - 2 20 20 72 5 5 359
รพ.ค่ายสุรนารี 4 9 61 39 49 3 56 - - 19 - 1 96 337
รวม 2,515 448 1,077 1,625 553 330 438 167 169 689 72 116 241 8,440