รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
กทพ.พบ. - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 8 15 14 - 18 108 163
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก - - - - - - 0
รพ.ค่ายศรีสองรัก 18 36 10 - 12 218 294
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 69 146 59 - 393 570 1,237
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 11 19 18 - 37 320 405
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 137 148 156 - 364 211 1,016
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 16 30 14 - 15 45 120
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 34 70 19 - 161 45 329
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 36 42 38 - 62 198 376
รพ.ค่ายสุรนารี 7 14 25 - 11 66 123
รวม 336 520 353 0 1,073 1,781 4,063