รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 6 2 42 42 53 3 2 - 11 10 - - - - 8 12 191
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 17 9 37 63 27 6 20 - 6 23 - - - - 29 34 271
รพ.ค่ายศรีสองรัก 9 11 88 71 34 - 50 - 4 43 - - - - 1 - 311
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 7 9 39 39 28 3 27 - - 8 - - - - 5 61 226
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 12 15 72 122 34 - - 1 11 16 - - - 86 3 5 377
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 71 17 68 79 59 - 6 - 6 29 - - - - 12 58 405
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 3 13 39 32 8 4 38 - 11 4 - - - - - 17 169
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 191 104 242 313 286 50 154 28 66 89 - - - - 55 42 1,620
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 18 67 127 76 40 6 78 2 44 14 - - - - 16 57 545
รพ.ค่ายสุรนารี 1,059 38 308 622 192 52 68 160 71 429 - - - - 7 37 3,043
รวม 1,393 285 1,062 1,459 761 124 443 191 230 665 0 0 0 86 136 323 7,158