รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
กทพ.พบ. - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 8 8 19 - 15 75 125
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 14 24 10 - 11 66 125
รพ.ค่ายศรีสองรัก - - - - - - 0
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 4 18 13 - 21 65 121
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 32 45 36 - 52 175 340
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 172 129 162 - 312 249 1,024
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 12 33 14 - 11 19 89
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 172 129 162 - 312 249 1,024
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 123 202 25 - 34 231 615
รพ.ค่ายสุรนารี 71 180 71 - 341 455 1,118
รวม 608 768 512 0 1,109 1,584 4,581