รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
กทพ.พบ. - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 18 15 18 - 29 93 173
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 22 26 37 - 10 80 175
รพ.ค่ายศรีสองรัก 17 16 17 - 16 166 232
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 6 37 34 - 13 110 200
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 11 61 27 - 27 275 401
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 8 5 24 - 202 75 314
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 11 32 14 - 11 43 111
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 49 61 54 - 99 687 950
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 13 20 19 - 27 207 286
รพ.ค่ายสุรนารี 465 1,738 43 - 445 593 3,284
รวม 620 2,011 287 0 879 2,329 6,126