รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 12 5 45 58 33 7 13 5 20 4 - - - - 11 9 222
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 13 18 65 93 27 18 23 3 3 43 - - - - 33 31 370
รพ.ค่ายศรีสองรัก 15 6 71 60 34 - 34 - - 44 - - - - 8 - 272
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 20 9 63 70 69 6 39 1 18 38 - - - - 9 81 423
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 25 20 51 125 40 - - 3 30 43 - - - 57 2 5 401
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน - 2 76 91 86 2 3 5 9 40 - - - - 8 52 374
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 7 14 60 22 5 - 54 - 3 - - - - - - 10 175
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 103 94 274 311 144 40 144 24 69 130 - - - - 73 20 1,426
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 20 101 120 64 42 5 89 1 17 23 - - 1 - 15 29 527
รพ.ค่ายสุรนารี 3,137 61 325 880 152 28 21 173 106 353 - - - - 19 33 5,288
รวม 3,352 330 1,150 1,774 632 106 420 215 275 718 0 0 1 57 178 270 9,478