รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายศรีสองรัก - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 20 101 120 64 42 5 89 1 17 23 - 15 29 526
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 103 94 274 311 144 40 144 24 69 130 - 73 20 1,426
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสุรนารี - - - - - - - - - - - - - 0
รวม 123 195 394 375 186 45 233 25 86 153 0 88 49 1,952