รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 18 7 2 33 19 2 6 5 4 15 - - - - 6 6 123
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 20 5 - 20 21 6 - 3 1 19 - - - - 13 13 121
รพ.ค่ายศรีสองรัก 9 5 - - 12 - 1 - - 22 - - - - - - 49
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 13 3 7 15 51 6 9 - 16 28 - - - - 1 21 170
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 18 16 - 7 51 - - - 8 20 - - - 38 2 - 160
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน - 9 1 9 74 1 - 1 11 24 - - - - - 27 157
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 7 6 19 25 18 1 17 - - - - - - - - 24 117
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 25 17 - 5 6 - - - 2 - - - - - - - 55
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ - 7 35 2 36 2 121 2 12 10 - - - - - 22 249
รพ.ค่ายสุรนารี 488 45 36 98 172 19 11 18 - 366 - - - - 2 23 1,278
รวม 598 120 100 214 460 37 165 29 54 504 0 0 0 38 24 136 2,479