รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
กทพ.พบ. - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 2 8 4 - 1 15 30
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 5 13 9 - 11 50 88
รพ.ค่ายศรีสองรัก 7 6 7 - 5 30 55
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 6 17 7 - 2 74 106
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 13 21 6 - 7 172 219
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 1 2 8 - 14 88 113
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 10 26 19 - 8 41 104
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 49 52 14 - 57 326 498
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 5 16 8 - 12 65 106
รพ.ค่ายสุรนารี 69 96 28 - 174 379 746
รวม 167 257 110 0 291 1,240 2,065