รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 4 1 1 10 12 3 6 - - 5 - - - - 6 1 49
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 8 9 8 9 25 7 - 2 1 14 - - - - 24 16 123
รพ.ค่ายศรีสองรัก 11 - - - 24 - - - - 42 - - - - - - 77
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 12 5 9 15 38 3 8 - 2 23 - - - - 7 51 173
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 10 12 20 46 51 - - - 10 25 - - - 40 - 5 219
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน - 5 - 6 92 - - - 4 52 - - - - - 47 206
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 8 9 43 33 5 1 35 - 2 - - - - - - 5 141
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 100 69 88 150 93 14 68 19 35 37 - - - - 10 - 683
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 2 3 33 6 53 3 78 - 3 5 - - 2 - - 38 226
รพ.ค่ายสุรนารี 851 38 194 494 166 27 14 101 31 372 - - - - 7 54 2,349
รวม 1,006 151 396 769 559 58 209 122 88 575 0 0 2 40 54 217 4,246