รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
กทพ.พบ. - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 7 18 17 - - 56 98
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 8 25 17 - 9 60 119
รพ.ค่ายศรีสองรัก 19 33 6 - 10 123 191
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 13 21 19 - 9 76 138
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 10 44 15 - 6 179 254
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 9 9 7 - - 110 135
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 5 29 16 - 9 29 88
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 74 105 54 - 74 505 812
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 5 5 8 - 8 87 113
รพ.ค่ายสุรนารี 92 141 2,420 - 211 492 3,356
รวม 242 430 2,579 0 336 1,717 5,304