รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
กทพ.พบ. - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 15 17 13 - 7 63 115
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 9 16 19 - 7 50 101
รพ.ค่ายศรีสองรัก 16 23 9 - 10 135 193
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 9 19 26 - 8 99 161
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 8 34 12 - 7 276 337
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 11 16 8 - - 172 207
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 10 44 20 - 13 45 132
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 69 97 50 - 81 569 866
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 10 25 16 - 28 218 297
รพ.ค่ายสุรนารี 80 122 53 - 221 555 1,031
รวม 237 413 226 0 382 2,182 3,440