รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 11 - 11 24 28 6 15 1 2 16 - - - - 1 7 122
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 14 4 23 26 25 11 - - 1 16 - - - - 32 14 166
รพ.ค่ายศรีสองรัก 7 2 85 51 29 - 107 - 1 35 - - - - 2 - 319
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 15 11 41 34 39 30 26 - 7 22 - 21 - - 5 64 315
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 12 15 79 120 41 - - 1 8 25 - - - 30 3 3 337
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 27 12 40 66 41 3 3 - 6 21 - - - - 5 40 264
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 1 10 56 39 15 3 37 - 3 8 - - - - - 16 188
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 114 101 260 382 114 32 155 20 47 105 - - - - 36 - 1,366
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 20 12 121 151 43 14 201 - 4 25 - - 7 - 14 25 637
รพ.ค่ายสุรนารี 1,001 38 214 715 161 48 46 207 35 396 - - - - 13 75 2,949
รวม 1,222 205 930 1,608 536 147 590 229 114 669 0 21 7 30 111 244 6,663