รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 14 13 11 - 5 158 201
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 70 417 1 - 3 19 510
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 85 630 102 - 11 211 1,039
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 41 84 12 - 46 74 257
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 16 14 19 - 24 105 178
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 116 369 41 - 41 367 934
รพ.ค่ายกาวิละ 63 92 16 - 21 52 244
รพ.ค่ายจิรประวัติ 32 55 51 - 139 222 499
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 65 59 57 - 71 182 434
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 7 20 17 - 10 382 436
รวม 509 1,753 327 0 371 1,772 4,732