รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 10 11 75 74 45 2 1 1 - 62 - 1 - 282
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 472 5 11 1 9 8 4 - - 2 - - 7 519
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 986 12 72 30 5 1 8 - 3 1 - 14 13 1,145
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 3 27 82 106 62 - 81 - 10 17 - 2 46 436
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 37 41 19 50 22 - 18 12 3 28 - 8 1 239
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 382 35 191 169 125 1 11 - 27 15 - 4 3 963
รพ.ค่ายกาวิละ 40 16 100 40 32 2 1 3 13 42 - 3 20 312
รพ.ค่ายจิรประวัติ 43 21 125 145 161 44 31 - 9 181 - 3 - 763
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 55 35 60 143 61 12 22 13 1 168 - 15 66 651
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 37 9 189 83 151 52 2 - 9 48 - - 29 609
รวม 2,065 212 924 841 673 122 179 29 75 564 0 50 185 5,919