รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 12 11 10 - 8 143 184
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 28 96 11 - 2 15 152
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ - - - - - - 0
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 22 66 18 - 39 46 191
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 11 17 18 - 34 76 156
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 95 510 33 - 30 310 978
รพ.ค่ายกาวิละ 34 44 8 - 16 26 128
รพ.ค่ายจิรประวัติ 38 53 41 - 116 145 393
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 82 261 34 - 52 138 567
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 247 670 27 - 10 230 1,184
รวม 569 1,728 200 0 307 1,129 3,933