รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 2 2 75 65 60 3 1 - - 75 - 1 - 284
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 115 4 17 3 6 8 8 - - 3 - - 1 165
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 2 25 76 82 44 - 79 - 10 20 - - 50 388
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 38 35 28 44 25 - 15 10 - 22 - 6 3 226
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 486 31 184 148 96 4 21 - 12 28 - 2 11 1,023
รพ.ค่ายกาวิละ 13 12 61 14 16 2 3 - 16 36 - - 10 183
รพ.ค่ายจิรประวัติ 48 11 108 107 128 44 17 1 15 139 - 3 5 626
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 311 21 50 94 31 12 16 9 1 108 - 13 60 726
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 881 2 212 83 109 25 2 - 16 30 - - 29 1,389
รวม 1,896 143 811 640 515 98 162 20 70 461 0 25 169 5,010