รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 18 22 15 - 20 226 301
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 4 8 14 - 6 40 72
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ - - - - - - 0
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 35 43 28 - 55 48 209
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 22 15 11 - 44 83 175
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 42 22 21 - 54 504 643
รพ.ค่ายกาวิละ 51 37 19 - 27 72 206
รพ.ค่ายจิรประวัติ 53 51 42 - 63 346 555
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 81 40 49 - 117 211 498
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 8 28 36 - 7 388 467
รวม 314 266 235 0 393 1,918 3,126