รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 2 3 111 85 41 3 2 - - 74 - - - - - - 321
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช - 17 22 3 16 14 13 - - 9 - - - - - 4 98
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 18 23 75 73 68 20 135 - 19 53 - - 33 - 2 98 617
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 30 32 40 47 21 - 12 5 2 11 - - - - 5 6 211
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 52 19 160 212 123 5 52 - 18 57 - - - - 13 39 750
รพ.ค่ายกาวิละ 12 7 56 73 28 1 3 - 6 46 - - - - - 13 245
รพ.ค่ายจิรประวัติ 112 7 113 111 189 52 51 - 25 275 - - - - 1 9 945
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 81 56 93 110 62 15 7 13 20 175 - - - - 19 102 753
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 14 13 227 107 141 34 4 - 38 66 - - - - - 36 680
รวม 321 177 897 821 689 144 279 18 128 766 0 0 33 0 40 307 4,620