รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ - - - - - - 0
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 34 69 23 - 6 37 169
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 12 26 55 - 11 300 404
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 90 226 49 - 70 182 617
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 36 51 39 - 57 333 516
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 63 50 27 - 26 45 211
รพ.ค่ายกาวิละ 49 51 67 - 42 433 642
รพ.ค่ายจิรประวัติ 14 13 13 - 45 125 210
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 27 39 8 - 33 33 140
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 3 1 3 - 1 2 10
รวม 328 526 284 0 291 1,490 2,919