รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 119 4 86 106 170 52 63 - 15 239 - 3 4 861
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายกาวิละ - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายจิรประวัติ - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 45 22 41 74 37 - 36 - 12 15 - 5 - 287
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี - - - - - - - - - - - - - 0
รวม 164 26 127 180 207 52 99 0 27 254 0 8 4 1,148