รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 10 - 78 42 61 - 72 4 1 15 - - 2 285
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 62 4 182 85 134 35 2 - 9 56 - - 28 597
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 383 33 92 97 56 3 18 11 7 178 - 5 97 980
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 119 4 86 106 170 52 63 - 15 239 - 3 4 861
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 5 9 83 57 30 1 1 1 22 59 - - 17 285
รพ.ค่ายกาวิละ 16 16 176 210 168 6 27 - 6 25 - 13 33 696
รพ.ค่ายจิรประวัติ 48 44 35 58 30 1 19 8 5 22 5 8 5 288
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 45 22 41 74 37 - 36 - 12 15 - 5 - 287
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 1 - 5 6 - 1 3 - - - - - 2 18
รวม 689 132 778 735 686 99 241 24 77 609 5 34 188 4,297