รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 18 36 10 - 12 218 294
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 25 51 24 1 13 65 179
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 20 35 15 - 9 433 512
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 173 76 72 - 114 223 658
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 51 26 60 - 51 506 694
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 38 37 32 - 33 64 204
รพ.ค่ายกาวิละ 221 605 32 - 44 528 1,430
รพ.ค่ายจิรประวัติ 10 21 16 - 78 91 216
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 173 76 72 - 114 223 658
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 22 9 5 - 11 83 130
รวม 751 972 338 1 479 2,434 4,975