รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 8 9 198 111 43 2 4 1 - 55 - 5 - 436
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 3 - 64 90 51 2 64 2 1 21 - 3 - 301
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 28 9 246 110 136 50 1 - 25 56 - - 35 696
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 178 53 113 127 73 10 12 13 32 220 - 17 84 932
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 137 7 130 122 233 76 48 2 15 211 - 4 8 993
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 16 12 65 52 39 - 1 - 18 41 - - 13 257
รพ.ค่ายกาวิละ 751 21 266 200 148 2 59 - 31 21 - 11 20 1,530
รพ.ค่ายจิรประวัติ 36 42 46 51 34 - 21 7 5 29 - 6 5 282
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 178 53 113 127 73 10 12 13 32 220 - 17 84 932
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 28 33 93 47 23 8 15 2 21 75 - 6 25 376
รวม 1,363 239 1,334 1,037 853 160 237 40 180 949 0 69 274 6,735