รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 13 21 15 - 7 169 225
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 64 364 5 - - 27 460
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 28 52 16 - 7 57 160
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง - - - - - - 0
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 21 36 8 - 47 114 226
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 112 373 28 - 31 422 966
รพ.ค่ายกาวิละ 52 59 34 - 20 74 239
รพ.ค่ายจิรประวัติ 42 31 41 - 41 320 475
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 327 1,655 37 - 78 218 2,315
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 12 16 30 - 20 370 448
รวม 671 2,607 214 0 251 1,771 5,514