รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 13 21 15 - 7 169 225
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 19 45 28 1 12 49 154
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 12 16 30 - 20 370 448
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 327 1,655 37 - 78 218 2,315
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 42 31 41 - 41 320 475
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 52 59 34 - 20 74 239
รพ.ค่ายกาวิละ 112 373 28 - 31 422 966
รพ.ค่ายจิรประวัติ 21 36 8 - 47 114 226
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 327 1,655 37 - 78 218 2,315
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 28 52 16 - 7 57 160
รวม 953 3,943 274 1 341 2,011 7,523