รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 18 27 13 - 12 189 259
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 39 183 14 - 9 38 283
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ - - - - - - 0
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 13 36 20 - 32 83 184
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 8 21 15 - 56 119 219
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 11 29 24 - 52 528 644
รพ.ค่ายกาวิละ 13 35 32 - 22 86 188
รพ.ค่ายจิรประวัติ 18 48 78 - 77 507 728
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2,395 1 96 - 111 200 2,803
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 18 19 44 - 15 424 520
รวม 2,533 399 336 0 386 2,174 5,828