รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 167 - 145 157 190 66 74 - 31 234 - - - 1,064
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายกาวิละ - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายจิรประวัติ - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี - - - - - - - - - - - - - 0
รวม 167 0 145 157 190 66 74 0 31 234 0 0 0 1,064