รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 2 3 125 150 32 10 2 - - 53 - - - - 2 - 379
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 206 16 25 4 14 13 6 - - 9 - 1 2 - - - 296
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 19 16 61 81 85 - 74 - - 20 - - 17 - 8 139 520
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 55 - 37 61 39 - 15 1 8 46 - - - - 2 7 271
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 72 18 173 169 132 4 46 - 22 49 - - - - 16 27 728
รพ.ค่ายกาวิละ 11 14 44 57 41 1 - - 6 62 - - - - - 31 267
รพ.ค่ายจิรประวัติ 167 - 145 153 190 66 74 - 31 234 - 2 4 - - - 1,066
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2,422 32 88 120 72 12 7 12 25 2,051 - - 29 - 17 40 4,927
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 38 20 250 95 150 40 3 - 36 71 - - - - - 41 744
รวม 2,992 119 948 890 755 146 227 13 128 2,595 0 3 52 0 45 285 9,198