รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 28 38 14 - 18 250 348
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช - 3 2 - - 8 13
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 2 1 4 - 2 7 16
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 13 33 32 - 39 66 183
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 6 7 10 - 21 30 74
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 7 9 4 - 24 276 320
รพ.ค่ายกาวิละ 8 24 26 - 14 95 167
รพ.ค่ายจิรประวัติ 21 26 17 - 42 299 405
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 21 3 67 - 140 193 424
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 16 10 16 - 10 255 307
รวม 122 154 192 0 310 1,479 2,257