รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 15 20 260 158 95 10 20 - - 143 - - - - 5 - 726
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช - 7 - - 3 3 - - - - - - - - - - 13
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 8 - - 2 6 1 - - 1 16 - - - - - - 34
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 4 14 56 111 82 - 66 - 10 25 - - 3 - - 131 502
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 17 - - 5 26 - 3 1 1 31 - - - - - 2 86
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 62 24 - - 129 - 2 - 12 74 - - - - 17 2 322
รพ.ค่ายกาวิละ 18 19 3 10 46 - 5 2 6 113 - - - - - 34 256
รพ.ค่ายจิรประวัติ 164 7 59 70 105 28 20 - 18 4 - - 1 - - 9 485
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 94 84 6 85 73 20 6 5 13 133 - - 43 - 17 100 679
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 33 13 76 45 100 36 1 - 11 56 - - - - - 32 403
รวม 415 188 460 486 665 98 123 8 72 595 0 0 47 0 39 310 3,506