รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 8 24 10 - 8 187 237
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1 4 - - 5 7 17
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 2 5 10 - 7 27 51
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 5 30 17 - 19 66 137
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 3 13 9 - 20 27 72
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 15 13 13 - 27 342 410
รพ.ค่ายกาวิละ 12 40 31 - 26 111 220
รพ.ค่ายจิรประวัติ 16 28 29 1 47 338 459
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 30 4 83 - 73 180 370
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 16 22 32 - 7 237 314
รวม 108 183 234 1 239 1,522 2,287