รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 6 7 108 121 30 3 5 - - 104 - - - - 3 - 387
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช - 12 - - 4 1 - - - - - - - - - - 17
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 15 - 7 23 9 4 - - 1 22 - - - - - - 81
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 4 14 46 73 68 - 61 - 9 19 - - 1 - 2 109 406
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 17 - 4 12 24 1 - 2 2 26 - - - - - 5 93
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 67 24 25 70 130 1 10 - 6 60 - - - - 18 12 423
รพ.ค่ายกาวิละ 14 15 50 59 18 6 1 1 2 83 - - - - - 38 287
รพ.ค่ายจิรประวัติ 169 9 73 55 123 41 33 - 7 7 - - 2 - - 9 528
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 74 54 9 72 66 15 5 4 7 179 - - 25 - 13 119 642
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 32 11 92 82 97 30 2 - 13 62 - - - - - 33 454
รวม 398 146 414 567 569 102 117 7 47 562 0 0 28 0 36 325 3,318