รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 3 2 85 84 28 1 3 - - 59 - - - - 4 - 269
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช - 14 5 - 5 8 - - - 4 - - - - - - 36
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 4 3 33 54 15 1 5 2 3 63 - - - - - 5 188
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 403 20 56 98 87 - 73 - 12 21 - - - - 5 145 920
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 56 - 54 46 29 1 1 - 3 41 - - - - - 4 235
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 105 16 87 81 142 4 66 - 3 41 - - - - 22 64 631
รพ.ค่ายกาวิละ 9 18 57 65 24 - 3 - 3 79 - - - - - 37 295
รพ.ค่ายจิรประวัติ 138 9 10 20 120 40 21 - 4 39 - - - - - 11 412
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 213 59 92 121 61 16 15 10 20 330 - - 29 - 7 105 1,078
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 1 11 143 79 109 20 - - 13 54 - - - - - 26 456
รวม 932 152 622 648 620 91 187 12 61 731 0 0 29 0 38 397 4,520