รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 30 45 15 - 28 181 299
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช - - - - - - 0
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 4 28 12 - 9 46 99
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 114 568 42 2 33 141 900
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 7 23 19 - 34 141 224
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 16 24 23 - 36 340 439
รพ.ค่ายกาวิละ 6 9 12 - 3 17 47
รพ.ค่ายจิรประวัติ 7 13 17 - 39 289 365
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 28 31 60 - 106 2,202 2,427
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 15 10 55 - 20 267 367
รวม 227 751 255 2 308 3,624 5,167