รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 2 2 120 124 75 2 3 - - 86 - - - - 1 - 415
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 4 - 23 40 17 3 3 5 5 45 - - 3 - - 5 153
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 772 27 56 92 61 - 72 - 10 21 - - 11 - 2 63 1,187
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 59 - 56 55 21 1 2 2 4 26 - - - - 9 3 238
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 50 31 82 105 108 5 62 - 13 36 - - - - 14 87 593
รพ.ค่ายกาวิละ 7 11 9 6 2 - 1 - - 15 - - - - - 3 54
รพ.ค่ายจิรประวัติ 257 7 1 15 62 25 8 1 2 - 2 - - - - 8 388
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2,102 47 75 96 38 15 12 6 2 2,082 - - 23 - 7 89 4,594
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 19 13 192 108 102 22 - - 9 58 - - - - - 23 546
รวม 3,272 138 614 641 486 73 163 14 45 2,369 2 0 37 0 33 281 8,168