รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 25 67 44 - 2 44 182
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 42 82 38 - 31 21 214
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 4 11 9 - 10 112 146
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 10 14 10 - 18 107 159
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 6 14 2 - 19 86 127
รพ.ค่ายวชิราวุธ - 62 10 - 28 165 265
รวม 87 250 113 0 108 535 1,093