รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 33 10 96 34 101 15 - - 2 5 - 2 2 300
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 115 21 100 220 58 1 1 3 7 5 - 6 1 538
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 10 20 33 25 59 - - - 3 1 - - - 151
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 36 1 8 61 37 2 9 2 7 36 - 4 - 203
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 64 1 24 66 23 4 17 - - 6 1 7 - 213
รพ.ค่ายวชิราวุธ 24 - 40 189 109 19 30 - 7 22 - - 167 607
รวม 282 53 301 595 387 41 57 5 26 75 1 19 170 2,012