รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 16 39 11 - 7 52 125
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 43 96 23 - 38 13 213
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 10 14 10 - 22 87 143
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 9 9 7 - 8 76 109
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 8 19 4 - 10 80 121
รพ.ค่ายวชิราวุธ - 45 14 - 14 157 230
รวม 86 222 69 0 99 465 941