รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 9 2 44 10 38 4 - - - - - 12 9 128
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 112 18 127 277 29 1 2 3 - 8 - 14 4 595
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 6 21 40 - 54 - - - - 4 - - - 125
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 21 2 8 29 28 2 12 2 7 30 - 1 - 142
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 40 3 27 50 20 7 6 - - 4 7 1 - 165
รพ.ค่ายวชิราวุธ 16 - 32 158 63 10 13 - 6 15 - - 158 471
รวม 204 46 278 524 232 24 33 5 13 61 7 28 171 1,626