รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 23 56 22 - 5 58 164
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 34 51 31 - 81 38 235
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 10 6 20 - 8 89 133
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 6 13 13 - 9 97 138
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 13 16 6 - 9 115 159
รพ.ค่ายวชิราวุธ 16 29 39 - 25 7 116
รวม 102 171 131 0 137 404 945