รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 13 - 63 67 39 - 54 2 2 17 - - - - - 2 259
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 12 20 63 54 54 17 9 7 2 34 - - - - 19 19 310
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 11 23 23 16 62 - - - - - - - - - - - 135
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 15 - 22 64 44 5 3 - 3 6 - - - - 6 - 168
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 29 2 50 43 27 19 10 - - 22 - - - - 2 15 219
รพ.ค่ายวชิราวุธ 209 - 46 361 98 14 38 - - 17 - - - - - 8 791
รวม 289 45 267 605 324 55 114 9 7 96 0 0 0 0 27 44 1,882