รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร - - - - - - 0
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร - - - - - - 0
รพ.ค่ายเสนารณงค์ - - - - - - 0
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 18 17 5 - 9 78 127
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต - - - - - - 0
รพ.ค่ายวชิราวุธ - - - - - - 0
รวม 18 17 5 0 9 78 127