รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายเสนารณงค์ - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 14 - 28 48 31 3 3 - 10 - - 3 - 140
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายวชิราวุธ - - - - - - - - - - - - - 0
รวม 14 0 28 48 31 3 3 0 10 0 0 3 0 140